نوآوران کار و کسب کیان

درباره کیان

نوآوران کار و کسب کیان یک استار تاپ است که در راهاندازی استارتاپ ها سرمایه گذاری و از تجربیات و شبکه جهت رشد و تبدیل آن‌ها به شرکت های موفق استفاده و بستری جهت راه اندازی ایده شما فراهم می کند.

ما اعتقاد داریم کوچک شروع کنیم ،بزرگ فکر کنیم و سریع اجرا کنیم.

همه ما معتقدیم هیچ کلید واحدی برای موفقیت وجود ندارد، ما به شما کمک می کنیم تا مسیر منحصر به فرد خودتان را در جهت رسیدن به موفقیت ایجاد کنید.